“มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 10 คัน ให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หนุนสร้างอาชีพให้แม่เลี้ยงเดี่ยว และประชาชนผู้ยากไร้

มูลนิธิมาดามแป้ง โดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยมี นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 10 คัน ให้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ในงานเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวฯ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำหรับ รถเข็นครัวมาดาม จำนวน 10 คันนี้ จะถูกกระจายไปเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ยากลำบาก ผ่านกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 5 คัน เพื่อส่งต่อให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านการคัดเลือก และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 คัน เพื่อมอบแก่ผู้ที่ยากไร้ ที่ตกงาน ได้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพและหารายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว อย่างยั่งยืนต่อไป มูลนิธิมาดามแป้ง […]

มูลนิธิมาดามแป้ง มอบรถเข็นครัวมาดามแก่กรมราชทัณฑ์ สร้างโอกาสแห่งการวางรากฐานอาชีพที่มั่นคงและสุจริต

มูลนิธิมาดามแป้ง โดยนางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการ มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 20 คัน แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งต่อแก่ผู้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เพื่อสร้างโอกาสแห่งการวางรากฐานอาชีพที่มั่นคงและสุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ถนนงามวงศ์วาน นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ปัญหาส่วนใหญ่สำหรับผู้พ้นโทษเมื่อถูกปล่อยตัวคือ การไม่สร้างอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองได้ มูลนิธิฯ จึงได้มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 20 คัน ให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมอบโอกาสให้แก่ผู้พ้นโทษที่ได้กลับตัวกลับใจ สามารถวางรากฐานในการประกอบอาชีพ ในทางที่ถูกต้อง สุจริต และมั่นคงต่อไปได้ ซึ่งเชื่อว่า ฟ้าหลังฝนสำหรับผู้พ้นโทษ ที่ได้รับมอบรถเข็นครัวมาดาม จะสดใสขึ้น” โครงการรถเข็นครัวมาดาม เกิดขึ้นเมื่อสังคมไทยได้เผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มูลนิธิฯ ได้มีการลงพื้นที่จัดตั้งครัวมาดาม เพื่อทำอาหารให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนต่าง ๆ  และต่อมาได้มีการจัดทำรถเข็นครัวมาดาม รวมทั้งจัดกิจกรรมฝึกอาชีพงานช่าง เพื่อต่อยอดไปสู่การการผลิตรถเข็นครัวมาดาม ซึ่งในระยะแรกมูลนิธิมาดามแป้ง […]

 มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ , ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ , นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ นางศิริพรรณ พิษาภาพ ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมพิเศษ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย นางปุณฑริกา ใบเงิน และ ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล คณะกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง เข้าร่วมพิธีรับมอบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 14 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

“มูลนิธิมาดามแป้ง” สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมงานช่างพื้นฐานสร้าง ‘รถเข็นครัวมาดาม’

มูลนิธิมาดามแป้ง ภายใต้การดำเนินงานของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เดินหน้าสานต่อพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนด้านอาชีพ จัดกิจกรรมอบรม 3 หลักสูตรงานช่างพื้นฐาน เพื่อเป้าหมายผลิตรถเข็นครัวมาดาม รวมทั้งต่อยอดไปยังอาชีพงานช่างอื่นๆ เริ่มอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2565นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า ตลาดแรงงานในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งการหยุดทำธุรกิจ หรือการปิดกิจการ การเลิกจ้าง การลดจำนวนพนักงาน ทำให้ในประเทศไทยมีอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น หลายคนยังไม่มีงานทำ ขาดรายได้ มูลนิธิฯ เห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมการอบรมงานช่างพื้นฐาน อาทิ งานไม้ งานเหล็ก งานไฟฟ้า-ประปา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาชีพ แก่กลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา และประชาชนที่ต้องการฝึกอบรมงานช่าง เพื่อนำทักษะไปใช้ประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการผลิตรถเข็นครัวมาดาม ต่อไป มูลนิธิมาดามแป้ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมทักษะงานช่างพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิค 3 แห่ง […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ร่วมสร้างอาชีพ คืนกำไรทางใจสู่สังคมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ ‘รถเข็นครัวมาดาม’

มูลนิธิมาดามแป้ง ภายใต้การดำเนินงานของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคง ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านการส่งมอบรถเข็นครัวมาดาม เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการ “รถเข็นครัวมาดาม” อีกทั้งยังมุ่งหวังคืนกำไรทางใจสู่สังคมอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของมูลนิธิฯ สำหรับโครงการ “รถเข็นครัวมาดาม” ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปลายปี 2563 ได้รับแนวคิดมาจากการลงพื้นที่จัดตั้ง ครัวมาดาม ในชุมชนเพื่อจัดทำอาหารและข้าวกล่อง ส่งต่อให้กับชุมชนกว่า 40 ชุมชน และโรงพยาบาลสนามกว่า 26 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยรับมือการเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ระบาดอย่างรวดเร็ว และสร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชน มูลนิธิมาดามแป้ง จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม แผนจัดทำกิจกรรมฝึกอาชีพและการผลิตรถเข็นครัวมาดามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพ ทั้งในด้านงานช่างพื้นฐาน เช่น งานไม้ งานเหล็ก งานไฟฟ้า-ประปา และต่อยอดไปถึงส่งต่อรถเข็นฯ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีงานทำและอาชีพ อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสำรวจผลของโครงการ “รถเข็นครัวมาดาม” กลุ่มตัวแทนสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความยากลำบาก รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่มีความตั้งใจจริงอยากจะประกอบอาชีพด้วยการนำรถเข็นครัวมาดามไปใช้ประโยชน์ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” กับ 1 ปีของการเดินทางเพื่อช่วยเหลือสังคมไทย #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

มูลนิธิมาดามแป้ง ภายใต้การดำเนินงานโดย “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง กับการทำงานเพื่อสังคมในแบบ 360 องศา เดินหน้าช่วยเหลือสังคมไทยอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็มของการก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยเฉพาะการช่วยเหลือสังคมไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้วยการตั้งครัวมาดามมอบอาหารให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ รวมกว่า 150,000 กล่อง การมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนการสร้างอาชีพ เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้คนที่ต้องตกงานจากวิกฤติดังกล่าว ผ่านทีมอาสากล้าใหม่ กว่า 1,000 คน ทั่วประเทศ นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง และในฐานะซีอีโอ บมจ.เมืองไทยประกันภัย กล่าวว่า “มูลนิธิมาดามแป้ง เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 และได้ทำงานช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม เรามีความตั้งใจจริงที่จะร่วมช่วยเหลือประชาชน และสังคมไทย ตามปณิธาน “มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” เราเชื่อในพลังของทุก ๆ โมเลกุล จากทุกภาคส่วนในสังคมไทย ว่าทุกคนล้วนสามารถสร้างสรรค์พลังที่จะร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” เยี่ยมชมการฝึกอบรมงานฝีมือ หนุนสร้างอาชีพแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว ของกรมกิจการสตรีฯ

มูลนิธิมาดามแป้ง โดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ หนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฝึกอาชีพงานฝีมือแก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว รวม 6 หลักสูตร รวมกว่า 90 คน พร้อมเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมของกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “อาชีพ เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความมั่นคง นำมาซึ่งรายได้ที่จะใช้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เมื่อเกิดความมั่นคงทางรายได้ ย่อมนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบัน คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวนมากไม่มีงานทำ ยิ่งในช่วงโควิด-19 ก็ยิ่งประสบปัญหาสภาพจิตใจ ภาวะความเครียด ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ดังนั้น การได้ช่วยคนกลุ่มนี้ นอกจากช่วยลดคนตกงานแล้ว ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ลดปัญหาที่เกิดกับเด็กๆ ต่อไปอีกหลายทอด จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพงานฝีมือ แก่กลุ่มสตรีและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการถักทอกำลังใจ ร้อยด้วยความห่วงใย ส่งมอบด้วยใจเพื่อเธอ” ปี 2564 […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบ “รถเข็น” 15 คัน หนุนผู้ด้อยโอกาส เสริมอาชีพ-รายได้ “มูลนิธิมาดามแป้ง” นำร่องหนุนสร้างอาชีพ มอบรถเข็นครัวมาดาม 15 คัน ต่อยอดรายได้

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ภายใต้การดำเนินงานของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ สานต่อพันธกิจส่งเสริมการสร้างอาชีพ ด้วยการมอบรถเข็นครัวมาดาม 15 คันแรก ให้แก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกลุ่มผู้ยากไร้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “เป็นระยะเวลา 1 ปี ที่เราเดินหน้าทำงานทุกด้านตามพันธกิจ และการสานต่องานเดิมให้มีความต่อเนื่องตามแผนงาน ซึ่งในวันนี้ ได้ต่อยอดการส่งเสริมอาชีพ นอกเหนือจากการมอบทุนประกอบอาชีพแก่กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เมื่อครั้งก่อตั้งมูลนิธิฯ ด้วยการมอบรถเข็นครัวมาดาม ให้แก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความยากลำบาก รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่มีความตั้งใจจริงที่อยากจะประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นรถเข็นที่มาจากกิจกรรมส่งเสริมสร้างอาชีพช่างพื้นฐานของมูลนิธิฯ ด้วย” รถเข็นครัวมาดาม จำนวน 15 คัน เป็นการนำร่องในระยะแรกจากกิจกรรมสนับสนุนการผลิตรถเข็นครัวมาดาม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิมาดามแป้ง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ที่ผลิตจากวัสดุที่หาได้ในชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานรถเข็นต้นแบบของมูลนิธิฯ อาทิ ระบบดูดควัน, […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ส่งต่อน้ำใจ ให้เครื่องผลิตออกซิเจน 25 เครื่อง แก่ 4 โรงพยาบาลต่างจังหวัด

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ภายใต้การดำเนินงานของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 25 เครื่อง แก่ 4 โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาปัญหาอุปกรณ์การแพทย์ขาดแคลนในโรงพยาบาลต่างจังหวัดจากการรับมือสถานการณ์โควิด-19 โดยมี ร้อยเอกหญิงชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมอบ พร้อมด้วย นายแพทย์ ศุภพงศ์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และ แพทย์หญิง ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง รับมอบเมื่อวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 28 เมืองไทยประกันภัย นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ปัจจุบัน จากการทำงานด้านการสนับสนุนทางการแพทย์ตลอด 1 […]

มูลนิธิมาดามแป้งน้ำใจที่ถูกส่งต่อแบบไม่มีวันหยุด

ในภาวะที่ประเทศกำลังบอบช้ำหนักในทุกด้าน จากภาวะวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งสามระลอกที่ผ่านมา สร้างผลกระทบเสียหายอย่างหนัก ประชาชนตกงาน ไร้อาชีพมากขึ้นเท่าทวีคูณ ท่ามกลางความยากลำบากนั้นเอง ก็เป็นโอกาสให้เรามองเห็นพลังของการช่วยเหลือผ่านการให้ในรูปแบบต่างๆ มากมายจากทุกโมเลกุลทางสังคมไปยังผู้ที่กำลังลำบากด้วยหวังแบ่งเบา บรรเทาทุกข์ผ่านการส่งต่อน้ำใจ และนี่คือหนึ่งในภารกิจของ “มูลนิธิมาดามแป้ง” ตลอดสองเดือนที่ผ่านมา“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ซีอีโอ เมืองไทยประกันภัย กับภารกิจเร่งด่วนและสำคัญหลังก่อตั้ง #มูลนิธิมาดามแป้ง ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือ บรรเทา และเยียวยาผู้คนและสังคมไทย เมื่อยามเกิดภัย หรือในช่วงวิกฤตต่างๆ ภายใต้แนวคิด #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ประเดิมสานต่อและขยายความช่วยเหลือในยามวิกฤตโควิด-19 ในระลอกสาม ด้วย “ครัวมาดาม” การตั้งครัวประกอบอาหารโดยคนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อส่งอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครประจำโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลสนาม 19 แห่ง ซึ่งทำงานอย่างหนักในการดูแลประชาชน กระทั่งขยายพื้นที่ 26 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งถูกส่งออกจากมือเราไปแล้วรวมกว่า 70,000 กล่อง ตลอดเดือนเมษายน-พฤษภาคมเมื่อการแพร่ระบาดกลับมากระจุกตัวกลางกรุง กับคลัสเตอร์คลองเตย โมเดลครัวมาดามช่วยคลองเตยจึงกลับมาอีกครั้ง ข้าวกล่องจากแม่ครัวอาสาถูกส่งถึงหน้าบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก คนตกงานทุกๆ วันๆ ละ 500 […]