ความตั้งใจของแป้ง...

มูลนิธิมาดามแป้ง เกิดจากความตั้งใจของแป้ง หรือจะเรียกว่า มาดามแป้ง (นวลพรรณ ล่ำซำ) แบบที่ทุกคนคุ้นเคยก็ได้ค่ะ

แป้งเชื่อว่าการสร้างสังคมแห่งการให้ คือการให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความสุขของการได้มอบกำไรทางใจ มูลนิธิมาดามแป้งจึงก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการเป็นหน่วยงานกลาง ในการช่วยเหลือ บรรเทา และเยียวยาผู้คนและสังคมไทย เมื่อยามเกิดภัย หรือในช่วงวิกฤตต่างๆ เรามุ่งหวังสร้างสังคมแห่งการให้ เพื่อมอบกำไรทางใจสู่สังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

เพื่อที่เราจะได้มีส่วนช่วยเหลือให้กับผู้ที่เดือดร้อนและคนรอบข้างได้มีชีวิตที่ดี เพราะแป้งอยากเห็นคนไทยยิ้มได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

เพื่อที่เราจะได้มีส่วนช่วยเหลือให้กับผู้ที่เดือดร้อนและคนรอบข้างได้มีชีวิตที่ดี เพราะแป้งอยากเห็นคนไทยยิ้มได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

“เดิมทีแป้งเคยมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา แล้วได้มีโอกาสรับการรักษาจนอาการดีขึ้น แป้งจึงรู้ว่ามันสำคัญในการดำเนินชีวิตมาก และพอคิดว่ามีคนที่เจ็บป่วยเช่นเดียวกับแป้ง แต่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้จะต้องเป็นทุกข์จากความเจ็บป่วยมากแค่ไหน ความรู้สึกเหล่านี้ก็ก่อตัวในใจแป้ง และก่อให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการที่แป้งอยากมอบโอกาสช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อน โดยแป้งเริ่มจากช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเป็นกลุ่มแรกๆ ‘เมื่อได้ช่วย ก็เกิดความสุขในหัวใจ’ แป้งจึงอยากแบ่งปันความรู้สึกสุขในหัวใจจากการเป็นผู้ให้นี้ให้กับทุกคนได้มีส่วนร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมไทย” ….. มาดามแป้ง

กว่า 20 ปีของการทำงานในฐานะ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมคือสิ่งที่แป้งยึดถือและได้มอบเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรตลอดมา นอกเหนือจากกำไรทางธุรกิจแป้งเชื่อว่ากำไรทางใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจและสังคมสามารถพัฒนา และอยู่รอดได้อย่างมีความสุข แป้งจึงอยากส่งต่อแนวคิดกำไรทางใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับได้สุขใจร่วมกันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนอื่นๆ ในสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน

มูลนิธิมาดามแป้ง จึงก่อตั้งขึ้นจากพลังของการให้ เพื่อต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทย ทั้งนี้ มูลนิธิมาดามแป้ง มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ การสนับสนุนด้านการสร้างอาชีพ การส่งเสริมงานด้านการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

“กำไรทางธุรกิจก็เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่กำไรทางใจคือสิ่งที่ทำให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข การทำอะไรต้องทำด้วยใจ ลงมือทำจริง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ และต้องเชื่อมั่นในพลังของกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยในการขับเคลื่อนสังคม หากคนไทยช่วยคนไทยด้วยกัน สังคมไทย ประเทศไทย ย่อมผ่านพ้นทุกวิกฤตหรือทุกภัยพิบัติต่างๆ ไปได้” ….. มาดามแป้ง

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

มุ่งหวังในการสร้างสังคมแห่งการให้ ที่เอื้อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือและได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ให้เขาได้เป็นที่พึ่งพิงซึ่งกันและกัน และสามารถมอบกำไรทางใจสู่สังคมและชุมชนของตัวเองได้อย่างยั่งยืน    

พันธกิจ

  1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมด้านอาชีพ แก่ประชาชน ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา และกิจกรรมทุกประเภท ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม  
  1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ทางการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน 
  1. เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอิสระ และองค์กรหรือองค์การ การกุศลอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือดำเนินการเพื่อเน้นให้การสนับสนุนด้านสาธารณประโยชน์

คณะกรรมการ

นวลพรรณ ล่ำซำ

ประธานกรรมการ

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์

รองประธานกรรมการ

นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม

กรรมการ

ผศ.สุรวุธ กิจกุศล

กรรมการ

นพ.อภิชาต วชิรพันธ์

กรรมการ

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

กรรมการ

นางปิยมา ชรินธร

กรรมการ

นางสาวทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ

กรรมการ

นางปุณฑริกา ใบเงิน

กรรมการและเลขานุการ

ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล

กรรมการและเหรัญญิก

ติดต่อเรา

มูลนิธิมาดามแป้ง
252/84 ชั้นที่ 12 อาคารเลขที่ 252/6 B
อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์
ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-665-4000 ต่อ 4838

อีเมล์ติดต่อ

madamepangfoundation@gmail.com

Social Media

Coppyright @2021 Madame Pang Foundation