วัตถุประสงค์

1.

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

2.

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมด้านอาชีพ แก่ประชาชน ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้

3.

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา และกิจกรรมทุกประเภท ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม

4.

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ทางการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน

5.

เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอิสระ และองค์กรหรือองค์การ การกุศลอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือดำเนินการเพื่อเน้นให้การสนับสนุนด้านสาธารณประโยชน์

ติดต่อเรา

มูลนิธิมาดามแป้ง 252/84 ชั้นที่ 12 อาคารเลขที่ 252/6 B อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-665-4000 ต่อ 4838

เชิญชวนบริจาค
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิมาดามแป้ง

ชื่อบัญชี มูลนิธิมาดามแป้ง

 เพื่อโครงการสร้างสังคมแห่งการให้ ธนาคารกสิกรไทย

เลขบัญชี 092-2-61340-0

อีเมล์ติดต่อ

madamepangfoundation@gmail.com

Social Media

Coppyright @2021 Madame Pang Foundation